Contact Us

 • อ.นรุวรรณ อยู่สำราญ


  Address

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  โทรศัพท์:+66-91-0644642

 • อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย


  Address

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  โทรศัพท์:+66-83-3475794