DM Food Loei
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย

Informations System on Food and Nutrition for Older with Diabetes Mellitus in Loei Province


โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง
"การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย"
(The Development of Nutrition Health Care for Older with Diabetes Mellitus in Loei Province)


ที่มาและความสำคัญ


จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีประชากรป่วยเป็นโรคเบาหวานในอัตราที่สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556-2557 โดยมีอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรเท่ากับ 22.0 และ 22.9 สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเลยปี พ.ศ. 2556 ได้มีรายงานการคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 76,211 ราย พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึงร้อยละ 61.2 นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, 2557) พบมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจากทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 88,840 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีปัญหาโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเนื่องจากในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมของเซลล์ในร่างกายมากกว่าการเจริญเติบโต (สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2553)

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน พบว่าปัจจัยที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาพดี จะต้องได้รับอาหารที่ตรงกับบริบทของผู้ป่วยทั้งทางด้านสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม (รุจิรา สัมมสุต, 2552) อาหารท้องถิ่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการบำบัดภาวะโรคและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยอาหารนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาและดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ลักษณะสีสันของอาหาร เนื้อสัมผัส กลิ่น และรสชาติอาหาร(ละออง สาลีพวง, 2556) และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เหมาะสมคือการได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นั่นคือแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม(สมชาย พรหมจักร, 2550)

ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย เพื่อใช้ในการค้นหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ป่วยสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในเขตจังหวัดเลยได้สะดวกที่สุดและตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้ป่วย นำไปสู่การบริโภคอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศนี้ได้เช่นกัน